AktualnościKontaktO nasNasza ofertaSzkoleniaReferencjeNapisz do nas
   
Aktualności


Pierwszy program na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję Europejską
poniedziałek, 30 lipca 2007
23 lipca 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Pomoc Techniczna. To pierwszy polski program na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję. Program ten ma zapewnić sprawną i efektywną realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych na lata 2007-2013. 

Budżet Programu to blisko 608 mln euro, w tym 516 mln euro z EFRR. Ze środków tych przewidziano wsparcie dla horyzontalnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy – m.in. na realizację bieżących zadań, finansowanie zatrudnienia i szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą funduszy unijnych. Ze środków Programu finansowany będzie także system informatyczny wspomagający realizację NSRO oraz promocja funduszy strukturalnych w Polsce.

Pieniądze z SPO-WKP wykorzystane niemal w całości
środa, 18 lipca 2007
 
Ponad 98 proc. środków dostępnych w działaniach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, zostało już rozdysponowanych. Do 30 czerwca 2007 r. w MG podpisano 12 233 umów na sumę ok. 4,5 mld zł.


Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że do końca bieżącego miesiąca powinien zakończyć się proces podpisywania umów dla poddziałania 2.2.1 „ Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” , co praktycznie zapewni pełne wykorzystanie funduszy dla przedsiębiorców.

Fundusze będą szybciej - pierwsze euro już w listopadzie?
czwartek, 12 lipca 2007
Pieniądze na lata 2007-2013 pojawią się wcześniej, niż się spodziewaliśmy, bo polscy negocjatorzy uzgodnili już z Komisją Europejską ostateczny kształt naszych krajowych programów operacyjnych.

Pierwsze konkursy na dotacje unijne mogą ruszyć już w październiku, pierwsze pieniądze z 67 mld euro, które Polska ma wziąć z Unii na rozwój, mogą pojawić się u nas już w listopadzie - dowiedziała się "Gazeta" w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR). To dzięki tym euro Polska ma dokonać skoku cywilizacyjnego - zbudować autostrady, wesprzeć rozwój nowoczesnych firm, wprowadzić internet na wsi.

Euro pojawią się wcześniej, niż się spodziewaliśmy, bo polscy negocjatorzy uzgodnili już z Komisją Europejską ostateczny kształt naszych krajowych programów operacyjnych. Okazuje się, że nie potrzebujemy drugiej tury negocjacji - wszystkie kwestie sporne udało się rozwiązać w konsultacjach pomiędzy Komisją Europejską i rządem. To duży sukces, bo wszyscy spodziewali się, że szczegółowe plany, jak Polska chce wydać 67 mld euro, będą przedmiotem targów pomiędzy nami i Brukselą przynajmniej do końca roku.

- Niewiele osób wierzyło, że możemy zamknąć negocjacje w takim tempie - mówi "Gazecie" Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w MRR, który odpowiada za negocjacje z Brukselą.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że uda nam się wysłać programy centralnie zarządzane do ostatecznej akceptacji Komisji w tym tygodniu. Będziemy jednym z pierwszych państw, które uzgodniło z Komisją, jak wydawać dotacje z UE, a przecież nasze programy operacyjne należą do największych - dodaje.

Jak to możliwe, że negocjacje poszły tak szybko? - Komisja Europejska zaakceptowała filozofię wydawania przez Polskę pieniędzy na rozwój już ponad miesiąc temu. Teraz musieliśmy tylko przekonać ją do tego, że w ramach poszczególnych programów robimy to odpowiednio - mówi Kwieciński.

W toku negocjacji urzędnicy z Brukseli zgodzili się m.in. na to, żebyśmy w ramach programu "Infrastruktura i środowisko" (największy w UE, ponad 27,85 mld euro) budowali trasę S19, czyli Białystok - Rzeszów, która ma stać się fragmentem wschodniej obwodnicy drogowej Unii. Wcześniej nie chcieli na to przystać, tłumacząc się m.in. małym ruchem na tym odcinku dziś. W zamian za zgodę Polska musi jednak opracować listę projektów zapasowych, na które wydamy pieniądze, jeśli nie uda nam się zbudować S19; wykonanie tej trasy będzie też bardzo dokładnie monitorowane.

Nasi negocjatorzy przekonali też Komisję, by zgodziła się na wpisanie do regionalnych programów operacyjnych (to pieniądze UE, które wydają samorządy, 16 mld euro) projektów budowy lotnisk. Wcześniej Bruksela kwestionowała potrzebę powstania części lotnisk w regionach, bo obawiała się, że nie będzie na nich ruchu.

Samorządy będą więc mogły finansować lotniska z dotacji UE, ale pod warunkiem że wesprą tylko jeden port w województwie - będą musiały wybrać, który ma dostać pieniądze. Komisja nie dała się przekonać natomiast do dofinansowania lotniska pod Kielcami, w Obicach. Powód? Bruksela nie dostała przekonujących danych, które uzasadniałyby wsparcie tego projektu. - Bo takich nie ma, blisko Kielc są inne duże porty, Katowice i Kraków - słyszymy ze źródła w Komisji.

Programy, które negocjował MRR, precyzyjnie określają, na co i ile pieniędzy dostaniemy z UE w latach 2007-13. Część programów będzie zarządzana centralnie, część będą nadzorować samorządy wojewódzkie (patrz obok).

Źródło: Gazeta Wyborcza
Okres kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
sobota, 07 lipca 2007
Okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne nazywany jest okresem kwalifikowania wydatków. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne.

Co do zasady, początek okresu kwalifikowania wydatków dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ stanowi data 1 stycznia 2007 r. - z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących projektów podlegającym regułom pomocy publicznej.

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla POIiŚ stanowi data 31 grudnia 2015 r.

Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków dla projektu. Początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r., również w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie będzie złożony w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem szczególnych zasad, które mogą obowiązywać w przypadku pomocy publicznej. Końcowa data kwalifikowalności wydatku będzie mogła zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem – jednak w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie będzie mogła wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r.

W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej (planuje się, iż pomoc publiczna wystąpi w działaniach POIiŚ: 4.1 – 4.6, 6.2, .7.1, 7.3 – 7.4, 10.1, 10.2, 10.4 – 10.7, 11.1 i 11.2):

  1. Objętych programem pomocowym w ramach wyłączeń blokowych bądź programem pomocowym zatwierdzanym przez Komisję Europejską, będą obowiązywały ramy czasowe w nim określone, które mogą być bardziej restrykcyjne niż ogólne zasady dotyczące okresu kwalifikowania wydatków przedstawione powyżej.

  2. Objętych programami pomocowymi przygotowanymi w oparciu o Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, zgodnie z treścią pkt 38 Wytycznych KE w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. U. UE C54 z 4.3.2006), pomoc może być udzielona, z zastrzeżeniem postanowień szczegółowych rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ustanowienia programów pomocowych w zakresie regionalnej pomocy publicznej w określonych obszarach, wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złoży wniosek o przyznanie pomocy, a Instytucja Pośrednicząca POIiŚ potwierdzi następnie na piśmie, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie. Wszystkie programy pomocy muszą zawierać wyraźne odniesienie do obydwu powyższych warunków. Jeśli prace rozpoczną się zanim warunki określone w niniejszym punkcie nie zostaną spełnione, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.

  3. Objętych programami pomocy ad hoc udzielanej na podstawie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu, musi wydać list intencyjny w sprawie przyznania pomocy uzależniający ją od zatwierdzenia pomocy przez Komisję. Jeśli prace rozpoczną się zanim warunki określone w niniejszym punkcie nie zostaną spełnione, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.
W odniesieniu do działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego oraz 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych programami pomocy publicznej będą objęte jedynie projekty dotyczące  zakupu taboru.
W odniesieniu do działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, dofinansowanie infrastruktury dla portów morskich będzie oceniane pod kątem występowania pomocy publicznej indywidualnie dla każdego projektu i ewentualnie notyfikowane oddzielnie dla każdego projektu.

W ramach działania 11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej i budowa oraz rozbudowa magazynów gazu ziemnego dofinansowanie objęte reżimem pomocy publicznej dotyczy projektów indywidualnych wymienionych w projekcie Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ.

W odniesieniu do Działań, w których nie planuje się występowania pomocy publicznej, nie można z góry wykluczyć występowania pomocy publicznej w indywidualnych projektach.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróciło się do UOKiK z prośbą o wyjaśnienie jaki zakres prac przygotowawczych, nie skutkujących dyskwalifikacją projektu do wsparcia, może być wykonywany przed uzyskaniem informacji o wstępnej kwalifikacji projektu, o której mowa w pkt 2 i 3. Po otrzymaniu przez MRR odpowiedzi UOKiK zostanie ona zamieszczona na niniejszej stronie.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do działań POIiŚ, w których występuje pomoc publiczna, programy pomocowe są w chwili obecnej przygotowywane przez właściwe resorty (będące jednocześnie Instytucjami Pośredniczącymi w POIiŚ). Skomplikowany charakter kwestii związanych z pomocą publiczną (długotrwałe postępowania notyfikacyjne) oraz zmienność regulacji wspólnotowych stosujących się do pomocy publicznej (obecnie trwa ich przegląd przez Komisję Europejską) powoduje, iż ostateczne określenie okresu kwalifikowania wydatków w poszczególnych działaniach będzie możliwe po odpowiednio zatwierdzeniu programów pomocowych przez KE (w przypadkach gdy jest to wymagane), bądź po ostatecznej akceptacji treści programów na poziomie krajowym (w przypadku gdy nie jest wymagana akceptacja KE).


Podział środków na regiony w ramach Priorytetów VI-IX PO Kapitał Ludzki
sobota, 23 czerwca 2007
Na realizację komponentu regionalnego przeznaczono ok. 62 proc. wszystkich środków alokowanych na program, tj. kwotę 7 101 740 tys. euro. Kwota na komponent centralny wynosi 3 861 658 tys. euro i obejmuje ok. 34% całości środków na PO KL. Pozostałe 4 proc., tj. 456 808 282 euro to środki przeznaczone na pomoc techniczną.


Podział środków na regiony w ramach Priorytetów VI-IX PO Kapitał Ludzki

Województwo
ogółem/region
(tys. EUR)
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Dolnośląskie
485 370
154 250
106 134
108 565
116 421
Kujawsko-Pomorskie
400 458
127 266
87 566
89 572
96 054
Lubelskie
511 956
162 699
111 947
114 512
122 798
Lubuskie
178 833
56 833
39 105
40 000
42 895
Łódzkie
504 102
160 203
110 230
112 755
120 914
Małopolskie
590 599
187 692
129 144
132 102
141 661
Mazowieckie
907 076
288 268
198 346
202 891
217 571
Opolskie
174 336
55 404
38 121
38 995
41 816
Podkarpackie
432 313
137 389
94 532
96 697
103 695
Podlaskie
260 402
82 756
56 941
58 245
62 460
Pomorskie
375 503
119 335
82 110
83 990
90 068
Śląskie
738 062
234 556
161 389
165 085
177 032
Świętokrzyskie
317 491
100 898
69 424
71 016
76 153
Warmińsko-Mazurskie
312 793
99 405
68 397
69 964
75 027
Wielkopolskie
605 931
192 565
132 496
135 531
145 339
Zachodniopomorskie
306 515
97 410
67 024
68 560
73 521
P O L S K A
7 101 740,0
2 256 929,0
1 552 906,0
1 588 480,0
1 703 425,0


« start « wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » koniec »

Pozycje :: 37 - 45 z 86
 

do góry