AktualnościKontaktO nasNasza ofertaSzkoleniaReferencjeNapisz do nas
   
Aktualności


Upływa termin składania wniosków do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
piątek, 06 kwietnia 2007
 
W poniedziałek, 16 kwietnia br. o godzinie 15.00 upływa termin składania wniosków do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach drugiego naboru projektów. Prosimy o upewnienie się, czy składany wniosek spełnia wszyskie wymogi formalne określone w Programie Operacyjnym oraz w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wniosek powinien:

 1. być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z instrukcją formularza aplikacyjnego - wyłącznie w wersji nr 3 z dnia 14 lipca 2006 r.,
 2. zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego obszaru priorytetowego i/lub typu projektu,
 3. być sporządzony w języku polskim (dla priorytetu "Badania naukowe" wskazane jest złożenie także wersji anglojęzycznej wniosku),
 4. być złożony w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, oryginalnie podpisanych,
 5. być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej, w 3 egzemplarzach na nośnikach CD-ROM
Do wniosku należy dołączyć wypełnioną  metryczkę projektu.
Koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego-nabór 2007".

Wnioski należy składać  w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Instytucji Pośredniczącej /Wspomagającej  lub przesyłać na adres odpowiedniej IP/IW:


 • Ministerstwo Środowiska, Departament Funduszy Ekologicznych, ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa lub składać osobiście w Kancelarii Ministerstwa Środowiska ( priorytet 2.1, 2.2. 2.8.);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa lub składać osobiście  w pokoju nr 117 (priorytet 2.3.);
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub składać osobiście w sekretariacie Departamentu Programow Rozwoju Instytucjonalnego -pokój nr 513, ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa (priorytet 2.4 );
 • Biuro do Spraw Zagranicznych Programow Pomocy w Ochronie Zdrowia, Aleje Jerozolimskie 155, 02 -326 Warszawa lub składać osobiście
   w pokoju nr 111 (priorytet 2.5);
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,Departament Badań Naukowych, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 lub składać osobiście w pokoju nr 439 (priorytet 2.6);
 • Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE (Władza Wdrażająca Programy Europejskie), ul. Wspólna 2/4, IV piętro, 00-926 Warszawa lub składać osobiście w pokoju nr 4117-Sekretariat (priorytet 2.7);
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programow Pomocowych i Pomocy Technicznej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej (priorytet 2.9);
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580,Warszawa lub składać osobiście w sekretariacie Departamentu Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy - pokój nr 515, ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa (priorytet 2.10).

Trzeci (ostatni) nabór wniosków w ramach Mechanizmów Finansowych odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie roku 2007/2008 i będzie obejmował wszystkie priorytety określone w Programie Operacyjnym, za wyjątkiem następujących obszarów priorytetowych: 2.1 "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii", 2.3 "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" oraz 2.6 "Badania naukowe".

Podzielono 570 mln euro między cztery województwa
piątek, 09 marca 2007
- Po 142,5 mln euro otrzymają cztery województwa: łódzkie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie na realizację projektów w wyniku podziału 570 mln euro – poinformował sekretarz stanu w MRR Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 marca br. w Warszawie.


Podziału kwoty 570 mln euro między cztery powyższe województwa oraz wyboru projektów do realizacji dokonano 5 marca br. podczas spotkania minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej, sekretarza stanu w MRR Władysława Ortyla oraz przedstawicieli resortów: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Transportu, Środowiska oraz Gospodarki z marszałkami i wojewodami województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Województwa te podczas podziału środków na Regionalne Programy Operacyjne otrzymały najmniej środków z EFRR na jednego mieszkańca spośród wszystkich regionów. 570 mln euro, które podzielono równo między cztery województwa to forma „kompensacji” poniesionych strat.

Podczas poniedziałkowego spotkania dokonano także wyboru projektów, które mają być realizowane w czterech wspomnianych województwach. Do wsparcia zgłoszonych zostało 94 projekty o łącznej wartości 1,86 mld euro i wnioskowanym dofinansowaniu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,52 mld euro. Większość projektów została zgłoszona przez władze czterech województw. 11  projektów zostało zgłoszonych przez trzy Ministerstwa: Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Środowiska; Gospodarki.
  
Wśród zgłoszonych projektów dominowały projekty drogowe (o łącznej wartości 342 mln euro, co stanowi 23 proc. całkowitej wartości wszystkich zgłoszonych projektów) oraz z obszaru kultury (o łącznej wartości 311 mln euro, co stanowi 21 proc. wartości wszystkich projektów). Ponadto zgłoszone projekty dotyczyły: środowiska (237 mln euro), transportu zbiorowego (226 mln euro), edukacji (81 mln euro), rewitalizacji (69 mln euro), społeczeństwa informacyjnego (58 mln euro), zdrowia (54 mln euro), turystyki (54 mln euro) oraz uzbrojenia terenu (7,5 mln euro).

Do wsparcia wybrano 41 projektów z czego 13 z woj. małopolskiego, 12 z woj. wielkopolskiego, 11 z łódzkiego oraz 5 z woj. śląskiego. Z 41 wybranych projektów 29 kwalifikowanych jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, 12 projektów kwalifikowanych jest w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Rada Ministrów przyjęła PO Rozwój Polski Wschodniej
środa, 31 stycznia 2007
30 stycznia 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, przedłożony przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).

Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika ze formułowanych w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.”

 

Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW

 1. Nowoczesna gospodarka – cel: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy:

  • infrastruktura uczelni
  • infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
  • wspieranie innowacji
  • promocja i współpraca

 2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich

  • system miejskiego transportu zbiorowego
  • infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

 3. Infrastruktura transportowa – cel: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej

  • Infrastruktura drogowa
  • Trasy rowerowe

 4. Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdrażania Programu

  • Wsparcie procesu wdrażania Programu
  • Działania informacyjne i promocyjne Programu
Ponad 1,1 mld euro na polską kulturę w latach 2007-2013
piątek, 26 stycznia 2007
- W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na wzmocnienie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego przeznaczamy 490 mln euro. W programach regionalnych województwa przeznaczają na ten cel ok. 640 mln euro. Jeżeli połączymy środki z programu krajowego i programów regionalnych, to otrzymamy ponad 1,1 mld euro dotychczas alokowanych na cele związane z kulturą w perspektywie budżetowej na lata 2007 – 2013 – oświadczyła minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji „Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy”, która odbyła się na Zamku Królewskim 18 stycznia 2007 r.

Tematem, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konferencji było wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej kultury.

Minister Gęsicka przedstawiła szanse, jakie dla wsparcia projektów z zakresu kultury stwarza europejska polityka spójności. Celem strategicznym tej polityki jest zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich. Choć minister rozwoju regionalnego uważa, że aktywność kulturalna regionu nie jest bezpośrednio związana z jego zamożnością, to podkreśliła, że (…) standardem europejskim jest wspieranie kultury wszędzie i inwestowanie więcej w regiony biedniejsze dlatego, że mają one większe kłopoty ze sfinansowaniem obiektów, pomysłów czy programów.

Grażyna Gęsicka wskazała, że wspieranie przedsięwzięć kulturalnych przyczynia się do realizacji celów europejskiej polityki spójności oraz polityki spójności w Polsce przedstawionej w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015. - Kultura jest niezwykle ważnym czynnikiem zarówno dla wzrostu konkurencyjności regionów i gospodarki; daje możliwość stworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości; czyni go atrakcyjniejszym dla mieszkańców i inwestorów – podkreśliła minister.

Rozwój polskiej kultury w latach 2007 – 2013 będzie finansowany ze środków unijnych dwutorowo (z PO IiS oraz z RPO). W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), w ramach oddzielnego 12. priorytetu, przeznaczone zostało 490 mln euro na wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Stanowi to ok. 2 proc. całkowitej alokacji w ramach PO IiŚ. Minister kultury Kazimierz M. Ujazdowski osobiście podziękował minister Gęsickiej za wynegocjowanie tak korzystnych warunków dla sektora kultury. W ramach, przygotowywanych przez poszczególne województwa, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) możliwe będzie finansowanie przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Na ten cel wszystkie województwa przeznaczają w sumie 643 mln euro.

Programy operacyjne, w tym PO IiŚ, zostały już przesłane do Komisji Europejskiej, dzięki czemu minister rozwoju regionalnego spodziewa się, że pieniądze z tych programów będą dostępne jeszcze w tym roku. Prace nad RPO są na ukończeniu i one również wkrótce zostaną wysłane do Brukseli.

Łącznie z tych dwóch źródeł, w ciągu najbliższych siedmiu lat, polską kulturę zasili ponad 1,1 mld euro. Jednakże zdaniem minister Grażyny Gęsickiej ostateczna alokacja na pewno będzie większa, ponieważ proces programowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej nie został jeszcze zakończony, a również z tych programów możliwe będzie finansowanie projektów o charakterze kulturalnym.


Nabór wniosków do poddziałania 2.2.1 SPO WKP przedłużony do 31 stycznia 2007 roku
wtorek, 02 stycznia 2007
W związku z licznymi wystąpieniami potencjalnych beneficjentów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, instytucje zaangażowane we wdrażanie poddziałania 2.2.1 SPO WKP podjęły decyzję o przedłużeniu terminu prowadzonego naboru wniosków do dnia 31 stycznia 2007 r.
« start « wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » koniec »

Pozycje :: 46 - 54 z 86
 

do góry